اهمیت تفکر استراتژیک در موفقیت سازمان


تفكر استراتژيك نوعی از تفکر است که مديران را قادر مي‌سازد تا از عوامل موثر در دستيابي به اهداف موردنظر و میزان ارزش آفرینی اين عوامل براي مشتري درک مشخصی داشته باشند. تفكراستراتژيك رامي توان به نوعي قدرت دروني و ذهني در مديران تعبيرنمود كه با بهره گیري از آن ضمن درنظرداشتن شرايط محيط و تحولات محيط ناپايدار جهاني، اقدام به اخذ تصميم وبرنامه ريزي نموده و استراتژي هاي سازمان خود را درمحيط كسب وكار ناپايدار و در حال تغییر امروز طراحي مي نمايند. تفكر استراتژيك دردنياي كسب و كار امروز ازاهميت ويژه اي برخوردار است زيرا بدون اين تفکر، تلاشهاي سازمان براي دستيابي به استراتژي‌هاي تدوين شده اثربخش نخواهد بود.

آموزش هابروزرسانی ها

WPآموختنآموزش هامقاله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.