کارت امتیازی متوازن چیست؟


كارت امتيازي متوازن (Balanced Score Card) يك سيستم مديريتي است كه هدف آن عملياتي نمودن، جاري‌سازي و برقراري ارتباط ميان ماموريت، چشم انداز و استراتژي هاي سازمان با ذينفعان، و همراستايي روزانه فعاليت ها با استراتژي ها مي باشد.

BSC تكنيكي است كه در آن استراتژي سازمان به يكسري شاخص هاي عملكرد قابل اندازه گيري ترجمه شده و از طريق اجراي آن سيستمي براي سنجش تحقق استراتژي و مديريت استراتژيك ايجاد مي شود.

BSC قادر است ميزان موفقيت سازمان در حركت به سوي چشم انداز تعريف شده و دستيابي به اهداف بلند مدت سازمان را از طريق استراتژي هاي تدوين شده ارزيابي نمايد.

نكته حائز اهميت و كليدي براي موفقيت در فرآيند بكارگيري روش BSC، تعريف شاخص هاي صحيح، جامع و در عين حال متوازن با يكديگر در راستاي تحقق اهداف استراتژيك براي سازمان مي باشد.

اخبارمصاحبه

پستعکاسیمصاحبه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.